Sam Finley of Bristol Rovers

2 Oct 2021 : 12519850cu SPT

Sam Finley of Bristol Rovers

2 Oct 2021 : 12519850ct SPT

Connor Taylor of Bristol Rovers

2 Oct 2021 : 12519850cs SPT

Alex Gilbert of Swindon Town

2 Oct 2021 : 12519850cr SPT

Tyreece Simpson of Swindon Town

2 Oct 2021 : 12519850cq SPT

Referee Robert Lewis

2 Oct 2021 : 12519850cn SPT

Jack Payne of Swindon Town

2 Oct 2021 : 12519850cm SPT

Connor Taylor of Bristol Rovers

2 Oct 2021 : 12519850cl SPT

Cian Harries of Bristol Rovers

2 Oct 2021 : 12519850ck SPT

Ellis Iandolo of Swindon Town

2 Oct 2021 : 12519850cj SPT

Jack Payne of Swindon Town

2 Oct 2021 : 12519850cg SPT

Harry Anderson of Bristol Rovers

2 Oct 2021 : 12519850cd SPT

Aaron Collins of Bristol Rovers

2 Oct 2021 : 12519850cb SPT

Akinwale Odimayo of Swindon Town

2 Oct 2021 : 12519850bz SPT

Referee Robert Lewis

2 Oct 2021 : 12519850by SPT

Jojo Wollacott of Swindon Town

2 Oct 2021 : 12519850bt SPT

Alfie Kilgour of Bristol Rovers

2 Oct 2021 : 12519850bs SPT

Jojo Wollacott of Swindon Town

2 Oct 2021 : 12519850br SPT

James Belshaw of Bristol Rovers

2 Oct 2021 : 12519850bq SPT

Ellis Iandolo of Swindon Town

2 Oct 2021 : 12519850bn SPT

Brett Pitman of Bristol Rovers

2 Oct 2021 : 12519850bm SPT