Tyson Fury, Wladimir Klitschko

28 Nov 2015 : 5470503b BQA

Wladimir Klitschko

28 Nov 2015 : 5450179bk ACT

Wladimir Klitschko

11 Nov 2015 : 5365613a PAD

Wladimir Klitschko

7 Apr 2015 : 4618185l ACT

Wladimir Klitschko

10 Nov 2014 : 4240557a ACT

Wladimir Klitschko

4 May 2013 : 2320691w ACT

Wladimir Klitschko

10 May 2011 : 1319052n RTR

Vitali and Wladimir Klitschko

26 Nov 2009 : 1051536k PPP

Wladimir Klitschko

1 Nov 2007 : 705896k WSH

Wladimir Klitschko

1 Nov 2007 : 705887al DFS